StadgarAntagna vid årsmöte med föreningen för Sveriges kvinno- och genushistoriker (SKOGH) 9/8 1996 och reviderade vid årsmöte i Uppsala 2007-11-29 samt i Bergen 2012-08-10.


§ 1

Föreningen är ideell samt partipolitiskt obunden. Dess syfte är att uppmuntra, stödja och samordna vetenskapligt arbete i kvinno- och genushistoria över alla tidsperioder. Vidare är syftet att stödja utbytet av information och tryckta alster, samt att uppmuntra nationella och internationella utbyten.

§ 2

SKOGH är ansluten till IFRWH (the International Federation for Research in Women’s History, en av kommittéerna under ICHS, International Committee of Historical Sciences, som vart femte år ordnar internationella historiska kongresser) och följer dess stadgar beträffande det internationella samarbetet.

§ 3

Medlem kan alla bli, som fullföljt universitets- och högskolestudier på minst c-nivå med uppsats med historisk inriktning eller motsvarande.

§4

Medlemsavgiften bestäms av medlemmarna på årsmötet. Den ska vara graderad så att studerande, arbetslösa och pensionärer betalar mindre än övriga. Av medlemsavgiften går en del till IFRWH. Storleken på denna del överlåts tillstyrelsen att förhandla med IFRWH om.

§ 6

Information får medlemmarna genom det Newsletter som produceras och distribueras av IFRWHs sekreterare till en person i varje land. Denna person, här kallad internationell kontaktperson, ska vara adjungerad till SKOGH:s styrelse. Detta Newsletter distribueras vidare till SKOGH:s medlemmar från den internationella kontaktpersonen via på årsmötet valda kontaktpersoner vid de svenska kvinno- och genushistoriska miljöerna. Annan relevant information kommer också att distribueras till medlemmarna från styrelsen eller genom person delegerad härför av styrelsen.

§ 5

Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare minst en styrelseledamot. Styrelseledamöterna väljs på tre år med möjlighet till omval högts två gånger. Styrelsen ska sköta föreningens löpande ekonomi och information. Ordförande och kassör tecknar var för sig eller tillsammans föreningens firma.

§ 8

Föreningen kan upplösas om en absolut majoritet av de närvarande medlemmarna vid två på varandra följande årsmöten röstar för detta. Föreningens upplösning ska utgöra en särskild punkt på dagordningen, vilket ska framgå av kallelsen till årsmötet. Vid upplösning tillfaller föreningens medel IFRWH.

§ 7

Årsmöte bör hållas under andra halvåret, och verksamhetsåret löper från årsmöte till årsmöte. Vid årsmötet väljs styrelse, internationell kontaktperson, en revisor och en revisorssuppleant, en valberedning bestående av minst tre personer samt lokala kontaktpersoner. Föreningens styrelse bör ambulera vart tredje år mellan lärosätena. Ett årsmöte ska utlysas två månader i förväg. Motioner från medlemmarna ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före mötet. Stadgar kan endast ändras av årsmötet.